ފިތި ބާރުވެ 717 ހައްޖާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މުސްލިމުން ނިކަމެތިވަނީ ﷲ އަށް ކިޔަމަންގަތުމާ ދުރުހެލިވަމުންދާތީ

މުސްލިމުން ބައިބައިނުވެ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެންޖެހޭ

މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ހައްޖު ދުވަސް

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެހި ހައްޖާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަދީނާގެ ޤުރުއާން ޗާޕްޚާނާ: ހުއްޓުމެއްނެތް މާތް މަސައްކަތެއް

4400 ޑޮކްޓަރުން ޙައްޖު ދުވަހު ޙައްޖާޖީންނަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދެނީ

ކަމެއްދިމާވާހިނދު ފުރަތަމަވެސް ﷲގެ މަދަދަށް އެދެންޖެހޭ- ޔާސްމިން

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

1 2 ... 67 68 69 70 71 72 73 ... 79 80