އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައިގައި ސިވިލްކޯޓްގެ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އީސީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އަމީން އިބްރާހިމް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި

ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީގެ މަގާމަށް ހުސެއިން ޝަމީމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ޕީ.ޖީގެ މަގާމަށް 5 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ށ.ފޮނަދޫ އަދި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރުމަށް ހުށައަޅައިފި

މާލެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުން ބިންހިއްކާ 52 މޭލު މަގެއް ހަދާނަން - ނަޝީދު

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ނުނަގާނެ

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް އިހްމާލުވެފައިވޭ

1 2 ... 847 848 849 850 851 852 853 ... 936 937