ނާޒިމް، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ރާވާފައިވޭ- ޕޮލިސް

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެވެސް ގަޑިޖެހުމުން ގަޑީލާރި ކަނޑަނީ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ނާޒިމްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފި

މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރަށް މުހިންމު ބިލްތަކެއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ-

2 މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން އައްޔަންކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ރައީސް ކުރެއްވި ކަމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވޭ

ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގެ ބެންޗް އަލުން އެކުލަވާލަނީ

1 2 ... 844 845 846 847 848 849 850 ... 960 961