އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކުރުމަށް އަލްހާން ހައިކޯޓަށް

2 ބިލެއް މަޖިލީހުގެ މިދައުރަށް ހުށައަޅުއްވާނަން - ބަންޑާރަ ނައިބު

އަލީ ހަމީދާއިމެދު ފިޔަވަޅެއް ނާޅަން ނިންމުމުން، އެމް.ޑީ.ޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރުމަށް ހުށައަޅަފައިވާ ދައުވާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ރާވާފަ - ޑރ.މުއިއްޒު

ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރި މެންބަރުން ޖޭޕީއަށް ރުޖޫއަވުމަށް ޖޭޕީން ގޮވާލާފި

އަލުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދާއިރާތަކަށް ރީ ރެޖިސްޓަރ ކުރަނީ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ކޮންމެ ބޯޑެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަންހެނުން

ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އެންގެވި ގޮތާ ޚިލާފަށް- ޕީއައިސީ

1 2 ... 766 767 768 769 770 771 772 ... 852 853