ރައީސް ނަޝީދަށް އިއްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޤަރާރު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ފާސްކޮށްފި

އެންމެ ހިތްދަތިވާނީ މަޖިލިސް ދޫކޮށްލާ ދުވަހު - އިންތިޚާބީ ރައީސް

ހުވާކުރެއްވީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށޭ ބުނެވޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން - އިންތިޚާބީ ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު އުވާލުމަކީ މެންބަރުންގެ ޓްރާސްފަރ މާކެޓް ހުޅުވާލުން- ފާއިޒް

8 މެމްބަރުންގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށް ޤާސިމް ކުރިމަތިލައްވައިފި

އަބުރު ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ހުށަހަޅައިފި

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު އުވާލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

1 2 ... 763 764 765 766 767 768 769 ... 1039 1040