ޚަބަރު

އާޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަލްސަފާއަކީ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒު ކުރުން- ހޯމް މިނިސްޓަރ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެނައުމަށް ވިސްނިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒީކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ އއ.ތޮއްޑޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މިފަލްސަފާގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ފެށިގެން މިދަނީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ, އެރައްޔިތަކު ހުރިތަނަކުން, ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް އެވިޔަފާރިއެއް ހުރި ހިސާބަކުން, ކޮންމެ ދަނޑަކަށް އެދަނޑެއް އޮތް ބިމަކުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންނާއި, ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ ޚާއްޞަކޮށް މިސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އަތޮޅުތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް, ރައްޔިތުންގެ އަމާންކަމަށް, ރައްޔިތުންގެ ޞުލުހައަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ކައިރިން އަވަހަށް ލިބިގެންދާނެގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންކުރެވިގެންދާނެ." މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮއްޑޫއަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެރަށަކީ ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދޭ ރަށަކަށްވެފައި, ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައި ރަށަކަށްވާއިރު ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިކަމަށާއި, ޓޫރިޒަމްގެ ޚިދުމަތަށް އަމާންކަމާއި, ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރާއި, ޚާއްޞަކޮށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް އޮތް ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ.

އެޒިންމާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކައުންސިލާ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ތޮއްޑޫގައިވެސް މިނިސްޓަރ ތަކުރާރުކުރެއްވީ ރަށުގެ ވެށި ކުށުން ދުރުކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ ރައްޔިތުން ފުލުހުންނާއެކުގައި ބައިވެރިވެ, ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުންކަމަށެވެ.