ރައީސް ޞާލިޙާއި މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިއަދުވެސް 30 އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އ.ދގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރުކަމަށް ޝިޔާމް ގެންނަން ނިހާން ތާޢީދު ކުރައްވައިފި

ޖަލަށް ދާންޖެހުނީ ކުށެއް ކޮށްގެނެއް ނޫން، ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުން - ރައީސް މަޢުމޫން

ހުރިހާ އަތޮޅަކަށްވެސް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް - ރައީސް

32 އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އެޗްއާރްސީއެމް މެންބަރުންގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

1 2 ... 762 763 764 765 766 767 768 ... 1165 1166