މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ 15،000 އަށް ބޮޑުކުރަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ އަދަދު ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 477 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާނެ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 12 ފޮށި

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު އުވާލުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭބަޔަކު ވެރިކަމަށް ނުހޮވާނެ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އިމްރާން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅެން ފަށައިފި

އީޔޫއާއެކު ސަރުކާރުން މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތަކެއް މި ހަފްތާގައި ބާއްވަނީ

ޗެނަލްތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރަނީ

ބޭރުގެ ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލިޔަސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

1 2 ... 762 763 764 765 766 767 768 ... 998 999