ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ފަހުމީއަށް ރުހުންދީފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ޤާއިމްކުރުން އަވަސްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

ފޮރިންގ ސާވިސް ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ސީމެގް އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނުމަށް ކޮމަންވެލްތުން ނިންމައިފި

ސިޔާސީ މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

"ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު" މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރިޕޯޓް: ރާއްޖެ ސީމެގް އެޖެންޑާގައި ހިމެނުން

އިނގިލީގެ ނިޝާން ހުށަނާޅާ ފާރާތްތަކުން، ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދެވެން އޮތް ދުލެއް ދެއްވާނެ - އުމަރު