ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ޖޭޕީ އިން 4 ކަމެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސްގެ އުމުރު ބަދަލުކުރާ ބިލަށް ގިނަ މެމްބަރުން ތާއީދު ކޮށްފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ދިވެހިންނަކީ ދިވެހިންގެ އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލާނެ ބައެއް ނޫން- ރައީސް

ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ޖޭޕީއާއި އެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ފަށަނީ

ރޯދަ އެލަވަންސް ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ކައުންސިލަރުންނަށް ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފުނަދޫ ގައި

ސަރުކާރަށާއި ދާއިރާއަށް އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއްދޭނަން- ފާރިސް

ހަމައެކަނި ނޫނެކޭ ބުނަންވީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އެކަންޏެއް ނޫން