ރައީސް މަޢުމޫނަށް ޖާބިރު 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ޖަޕާނަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމުގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް- ނާއިބު ރައީސް

މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަދެ ހިންގި ޢަމަލު ތަޙްޤީގު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ފެނިގެންމިދަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީ ނައްތާލަންއުޅޭ މަންޒަރު - މޫސާ މަނިކު

ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ މަތީ ޢުމުރު ކޮމެޓީން އުވާލައިފި

ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ޕީޖީ ބިޝާމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ޑރ. ނަޒީރު

ވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތައް ފާރަވެރިވެ ބެލުމަށް ބާ އެސޯސިއޭޝަނެއް ހަދަނީ