ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު ބޭއްވުނު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު-

ކުރިން ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކުރި ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓްތައް އުވާލަނީ

ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ރީ ރެޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ރޭގެ ބާރަޖެހުމާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ގަމާއި ފޮނަދޫ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް 285 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ބިން ހިންކުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

މިއަދު ހެނދުނުކޮޅު މާލެ ކައިރިން ނަގޫރޯޅިއެއް ފެނިއްޖެ

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އަމުރުކޮށްފި