ނޭޝަނަލް އިންކްއަރީގެ ރިޕޯޓް މި އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ

ޖީ.އެމް.އާރަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން-

ނައިފަރުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

އެއްވެސް އަސްކަރީ ރާޑަރަކުން އެމްއެޗް 370 މަތިންދާބޯޓު ފެނިފައެއް ނުވޭ

ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ވައިޓް އެލާޓެއް ނެރެފި

ސްވިޓްޒަރލެންޑްގެ ސަފީރު ރައީސްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ‏‏ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މިއަހަރުގެ ތެރޭ އިސްލާމް އަދި ދިވެހި، ލަންކާއިން ކިޔެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޮޑުހިލަ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ނޫޅޭނަމަ މިއަހަރު 10 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ނިމޭނެ