ބޮޑުހިލަ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ނޫޅޭނަމަ މިއަހަރު 10 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ނިމޭނެ

ތިނަދޫއިން މަރުވެފައިއޮތް މީހަކު ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން

ކަނުހުރާ ރިސޯޓުން ވަގައްނަގާފައިވާ 10،000 ޑޮލަރު ފުލުހުން ހޯދައިފި

"ޒަކާތު މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ"އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް

ބީ.އެމް.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ އެ ބޭންކުގެ އެމް.ޑީ އަކަށް އައްޔަންކޮށްފި

މެރިކަލްޗަރ ކުރުމާބެހޭ އަސާސީ ކޯހެއްގެ މުޤައްރަރު އިފްތިތާޙްކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫގެ 2 ފެކަލްޓީއަކަށާއި ބިޒްނަސް ސުކޫލަށް ޑީނުން އައްޔަންކޮށްފި

ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 76 ރަށަކުން ބޯފެން ހުސްވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފި