ޖަޕާނު ފައްތާލާ، އެމެރިކާ އަޅިއަށް ހަދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

މިޔަންމާ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފި

ކުނި ނެގުން އަވަސްކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި

ޓްރެވަލް ރައިޓާސް ކޮންފަރެންސްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފެނަކައިން ފަންޑު ފޮށްޓެއް!

ހުކުރުއުފާ: މިހަފްތަގެ ދަރުސް "ﷲގެ ރަޙުމަތުން އުންމީދު ކަނޑާނުލާ"

ކުނި އަންދައިގެން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ވަންދޫ!

"އިތުރު 5000 ހައުސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔަރު!"

"މެއިމަހު، އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވާނެ"