ކަދުރު ބަހަން ފަށައިފި

މިރޭ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ފެނުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތް

ކަޓަމަރާނެއްގައި ކަނޑުމައްޗަށް ނިކުތް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން މިރޭ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަނބަލުންގެ ވާހަކައާއެކު "ރަންމުތް" ނެރެފި

"ކަރަންޓް ކެނޑެނީ އައު ޖަނަރޭޓަރު ޓެސްޓްކުރަމުންދާތީ"

ޙައްޖާޖީންގެ ޞިއްޙީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އައިޖީއެމްއެޗްއަށް

ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތަކީ ސިނާޢަތުގެ ކުރިއެރުން- ޒަމީރު