ކުންފުންޏާބެހޭ އައު ޤާނޫނަށް މިއަހަރުގެތެރޭ އަމަލު ކުރަން ފަށަނީ

ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ފެނަކައިގެ 2 މުވައްޒަފަކަށް ފަރުވާ ދެނީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ތައިލެންޑާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިންނަމާދޫ ސްކޫލުގެ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ–ސްރީލަންކާ:އެއްބާރުލުންދޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރައްވަނީ

ޤައިދީންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޙުސައިން ޢަލީގެ "އަ ސީކްރެޓް ވީ ޝެއަރ" ޅެން ފޮތް ނެރެފި

މިރޭ ފަތިސްނަމާދަށްފަހު ކޭތަ ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެ

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އުޖާލާ ދިރިއުޅުމެއް"