ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދިން 4 މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޅ.މާފިލާފުށީގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އާއިލާއެއް ޅ.ނައިފަރަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޤާއިމްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއްކަމަށް -ޔާމީން

މައްޗަންގޯޅީ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެ ވަރަށްބޮޑަށް އަނދައިފި.

މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެމްބީސީން ބަހުސެއް ބާއްވަނީ

އިހަވަންދޫގައި ލޮނުފެނުން މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް އިމާރާތްކުރަނީ

ޖޭޕީއަށް ލިބިފައިވާ ދާއިރާތަކުން އަދާލަތަށް ގޮނޑިއެއް ދިނުމާމެދު ވިސްނަނީ

ދެކުނު ކޮރެއާއާ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލައިފި