އައިޖީއެމްއެޗުގައި ސްމޯކިންގ ސެސޭޝަން ކްލިނިކެއް ހުޅުވަނީ

އާއްމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ މުދާ ދުވާލުވެސް އުފުލޭނެ

ޕީޕީއެމް ރުމާލު 2 ޖަގަހައަށް ބަޔަކު ވަދެ ހުޅުޖަހައި ރޯކޮށްލައިފި

7000 ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ދޭނެ ކެޓަގަރީތައް ކަނޑައަަޅައިފި

އދގެ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ބެހޭ ޑިޕާރޓްމެންޓުގެ މިޝަންއެއް ރާއްޖޭގައި

ރ.އަތޮޅުގައި ސުޒުކީ މެރިން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައިފި

ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

އީދިގަލި ޞަރަޙައްދަށް ކިޔާނެ ޚާއްޞަ ނަމެއް ކަނޑައަޅަނީ

ހޮޓެލް ޖެންއިން ކޮފީ ހަދާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެނީ