މަޑިއްފުށްޓާއި ބުރުނީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްބުމުގައި ސޮއ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އިތުރު ވޯޓު ފޮށިތަކެއް ބަހައްޓަނީ

އޭޑީކޭގައި އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި

ނޫސްވެރިއަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ހުޅުމާލެ - މާލެ ދެމެދު ބްރިޖު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު އިއުލާނުކޮށްފި

މުސްކުޅިންނަށް ދިނުމަށް ނިންމި އަދަދު މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ޖަމާވާނެ

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް

ރައީސްގެ އަރިހަށް، ލަންކާ ނޭވީ ކޮމާންޑަރުގެ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް

ށ.މިލަންދުއަށް އެރި ނަގޫރޯޅިއެއްގައި އެރަށަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ