މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކުނިމެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތައް ގެނައުން

މިއަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް، މިމަހުގެ އެކާވީސްވަނަ ދުވަހު ބައްސަވަނީ

ޕީޕީއެމަށް މުޅިން އައު 5،000 މެމްބަރުން ވަނީ ގުޅިފައި - ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަތަރު ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު - ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަވަނީ

މަގުމަތީގެ ޤާނޫނުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ކާޑެއްދޫއަށް ފަށައިފި

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް އަންނަމަހު ގަމަށް

ބަޖެޓް ބަހުސް ނިންމަވާލައްވައިފި