ގަމުން ލަންކާއަށް 199$ ދަތުރުކުރެވޭ ހާއްސަ ފެއަރ އެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އަމީރު އަޙުމަދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ދާއިމީ ހުއްދަ އައިލެންޑަރސްއަށް ދީފި

އެސް.ޓީ.އޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އާދަމް އާޒިމް ހަމަޖައްސައިފި

މެޕްސް ކޮލެޖާއި އޭ.އައި.ބީ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ރޯހައުސް ގަތުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެޗްޑީސީން ހުޅުވާލައިފި

މަޑުޖެހިފައި ހުރި ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަނީ

ފުލް ސްކޭލް އެކްސަސައިޒްއެއް ފުލުހުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ފަށާއިފި

މަހިބަދޫގައި އިތުރުވަމުންދާ އާބާދީއާއި އެއްވަރަށް ގޯތި ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދިވެހި އާއިލާގެ ޙާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން