ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ސަރުކާރުން އުންމީދުކުރާ ހަލުވި ދުވެލީގައި- މިނިސްޓަރ ޒަމީރު

"ވޯލްޑް ސްޕާ އެވޯޑްސް 2018" އަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

15 ވަނަ އިންފޯފިޝް ވޯލްޑް ޓޫނާ ޓްރޭޑް ކޮންފްރެންސް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މޮރޮކޯއަށް ވަޑައިގެންފި

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

"އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން 12 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްވި - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާ ނުލައި އެންޓިބަޔޮޓިކްސް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ލޮލަށް ހަނދު ފެނުމާއެކު ހަނދު ފެނުނުކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ - ޑރ.އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ

ޒަކާތު ފަންޑުން ދޭ ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭ ދާއިރާތައް ޢިއުލާންކޮށްފި