ގެމަނަފުށީގެ މަސްދޯންޏަކުން އެ ދޯނީގެ 4 ފަޅުވެރިއަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ދީފި

ހުމާއި ރޯގާ ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށްދާ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވާން ފަށައިފި

ފޮޓޯގްރަފީ އެމްބެސެޑާރސް ގެ 2 ވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެއަރ އިންޑިއާގެ ޙިއްސާ ގަންނާނެ ބަޔަކުނުވި

300 އަށްވުރެ ގިނަ ކަނބަލުންނަށް ލޯން ލިބޭނެ - އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީ

700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެސްއެމްއީ ލޯނަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ހިންގުމަކީ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ކަމެއް- ސަރުކާރު

ޑރ.ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށް ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ސަރުކާރުން އުންމީދުކުރާ ހަލުވި ދުވެލީގައި- މިނިސްޓަރ ޒަމީރު