މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަގު ބޮޑު ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މަޝްރޫޢުތައް ނިމޭލެއް އަވަސް ވާހަކަވެސް ދައްކަން ޖެހޭ- ރައީސް

ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމަކީ ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް - ޗަންޕާ އަފީފް

"ރިޟްވާން ހޯދަން ފުލުހުންނަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް ޔާމީން"

ބެކްޓީރިއާ އެކުލެވޭ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލިވެފައި - ރައީސް ޔާމީން

މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ފަންޑެއް ޤާއިމް ކޮށްދޭނަން- ރައީސް ޔާމީން

މަސްދޯނިތަކަށް ބޭނުންވާ ތެލާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި ކްރެޑިޓަށް ނެގޭނެ ކާޑެއް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު - ޖަނާހް