އެއްދުވަހެއްގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަ މީހުން ލޭހަދިޔާކުރި ބްލަޑް ކޭމްޕް ބާއްވައިފ

ހަރޯދަ ނިމެންދެން ހޮޓާތައް ދަންވަރު 3 ޖަހަންދެން ބަންދު ނުކޮށް ބަހެއްޓޭނެ

ރައީސް މާފު ދެއްވި 3 ކުއްވެރިޔަކު ޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން އަނބުރާ ޖަލަށް

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އޮބާމާ ބާރުއަޅަނީ

ޖޯޖިޔާގެ އަސްކަރީ ބާރުތައް ވަރުގަދަކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމެރިކާ ދީފި

ފަލަސްޠީނުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އިރުމަތީ ޤުދުސްގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އައިއެސްއަށް އިއްޔެ ހަމަލާދިނީ އިރާޤު ސަރުކާރުން އެދިގެން - އެމެރިކާ

ފަތުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް: ރައީސް