މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހެއްގެ ބަންދަށް މުއްދަތު ޖަހައިފި

އައްޑޫގެ ނަރުދަމާއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ދެމަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އައްޑުއަށް

ޖާނަލިޒަމް އެވޯޑް 2013 އަށް 18 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވޭ- އެމް އެމް ސީ

މަރުގެ ހުކުމާދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިގެން ނުވާނެ

ތަހުގީގު ނިންމާ ދައުވާކުރަން ހުށަހެޅޭ މުއްދަތު ވަނީ ވ.ބޮޑަށް އަވަސް ވެފައި

ފަތުރުވެރިކަމަށް އެންމެ ގިނަ ރަށްތައް ނެގިގެން ދާނީ ހުވަދު އަތޮޅުން - ރައީސ

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމަށް ލަފާއަރުވައިފި

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 2 މިލިއަނެއްހާ މުސްލިމުން މައްކާގައި

ވަޒީރުންނަށް ކާރު އެލަވަންސް ދިނުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި