ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އަބުރާ ބެހުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ

ނ. އަތޮޅު 3 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސައޫދީ ފަންޑުން ހިންގަވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެޕްރޫވްކުރަން ފޮނުވައިފި

ޔަމަނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ދަތި- އދ

ބްރިޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ގާދޫކޮލު ބަންދުކޮށްފި

ހިޔާތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން ބެލުމުގެ އުޞޫލުތައް ހަރުދަނާ ކުރައްވަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ޓޫރިޒަމް ޑިސްޓްރިކްޓް- އުންމީދީ މަޝްރޫއެއް

ކިއްސަރު ފެއަރ އަޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ފަށައިފި