ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޙައްޖަށް ދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު ފުރައިފި

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން، އދ.ގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1000 ޙައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން 100 ކޯޓާ އަމިއްލަ ދެ ޖަމާޢަތަކުން ވަނީ ނަގާފައި - މިނިސްޓަރ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް ނަން ނޯޓްކުރި މީހުން އާ ކޯޓާގެ ދަށުން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ

އެންވަޔަރަމަންޓް ޕޮލިސްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ރައީސް ޔާމީން، ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ފަރުކޮއިގެ ސަބަބުން ފަރުތަކަށް އަޅާލާ ޢާއިލާއެއް އުފެދިއްޖެ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ