އަބުރާ ބެހުމުގެ ކުށް، ޖިނާއީ ކުށަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރާނެ- ރައީސް

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ތަރައްޤީއަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން

މަހިބަދޫގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި

ބ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑްކުރައްވައިފި

އއ އަދި އދ އަތޮޅަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޑިމޮކްރަސީ ކުރިއެރުވުމަށް އދ.އާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށައެޅުއްވި އިޞްލާހު ބަލައިގެންފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަނީ

މާލޭގައި ހުރި ތެޔޮ ބައުޒަރުތައް ބަލާފާސްކުރަނީ