ދަނޑުވެރިން ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމްގަ ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޖަޕާންގެ އެމްބަސީ އެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތާއި ގުޅިގެން، ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ

ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދިން މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފ

ރަންދިހަ ފަހަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ހަދިޔާކުރި ފައިސާއިން ޣައްޒާގައި އިމާރާތްކުރާ ގެތައް

ބެޔަސް ނުބެޔަސް ސްކީމަށް ތަރުހީބު ކުޑަކަމުން ސަރވޭ ކުރަނީ

މުއްދަތުވެސް ހަމަވި ޕާސްޕޯޓާއެކުނޫނީ އިންޑިއާއަށް ނުދެވޭނެ

ގިނަ ދުވަސްވީ އުޅަނދުތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން ފުލުހުން ނަގަނީ