މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 2: މިރޭ ވަކިވީ ޙަސަން އިރުފާން

މިނިސްޓަރ ތާރިޤް މ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ދިވެހި އެފްއެމް- 11 އަހަރުގެ ޚިދުމަތް- 9 ކަނބަލުންގެ މަސައްކަތް

"ގަދަ 8 ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި"

މުޅި މުޖުތަމައަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ ޢަޒުމަކަށް ވާންޖެހޭ

"މައިނާ ހޯޕް" ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ޢުމަރު ޒާހިރަށް ފުލުހުންގެ ޝަރަފުގެ އެވޯޑް އަރުވައިފި

ބިދޭސީ މިހާ ގަސްދުގައި މަރާލިކަމަށް ބެލެވޭ- ފުލުހުން

"ފުލުހުނަށް ދިމާވި ދަތިތައް ސަރުކާރުން ވަނީ ހައްލުކޮށްދެއްވާފަ"