ރޭޑިޔޯ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެއްދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރޭޑިއޯ ދުވަސް

މިއަހަރު އަޑުގެ ޓްރާންސްމިޝަން ސައިޓް ޤާއިމްކޮށް ނިމޭނެ

ސަރުކާރުގެ ވަފްދެއް ކޮމަންވެލްތުގެ އެސް.ޖީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހެރިޓޭޖް އައިލޭންޑުން ޘަޤާފަތާ ބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް

އައި.އެސް ޖަމާއަތް ނައްތާލެވޭނީ އަސަދު މަޤާމުން ދުރުކޮށްގެން

އަންހެނެއްގެ އަތުން ވިހިހާސް ރުފިޔާ ފޭރިގެންފި

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނީގެ މައްސަލަ މިއަހަރު ހައްލުވާނެ

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ޙާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް