ބްރިޖްގައި ރެނދު އަޅާފައިވާކަމަށްބުނެ ދައުރުކުރަމުންދަނީ ފޭކް ފޮޓޯތަކެއް - މިނިސްޓަރ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަމަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ވޯޓާސްލިސްޓު އޮޅުވާލުމަށް ބަޔަކުގަސްތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ، ދަޢުވާކުރާނަން - އީސީ

ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓްރީ އިޢުލާންކުރުން ލަސްވީ ބަޔަކު ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުން - އީސީ

މިހާތަނަށް 78 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރީރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ

އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކާމެދު ނުޙައްޤުން ފިޔަވަޅު ނާޅަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭގައި ތާރުއަޅައި ނިންމާލައިފި

"ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ރޭހުން ފިއްލަވާނެކަމަށް ބުނަނީ ރައްޔިތުންނަށްދޭނެ އައު އުންމީދެއް ނެތުމުން"

ކުރީގެ ކަޅު ޞަފްޙާތައް ދޫކޮށް ތަރައްޤީއާގެން ކުރިއަށްދާންޖެހޭ - ޑރ. ޝަހީމް