އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްދޭން ތައްޔާރުވަނީ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަށް އަހުލުވެރިކުރަނީ

މިސަރަހައްދުން މެލޭރިޔާ ނައްތާލި ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ

ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އެލައިޑްގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ

އެޗްއައިވީގެ ރިސްކް ދެނެގަނެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

ޤައުމުތަކުގައި ފެތުރޭ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެެއް ފަށައިފި

ސުޕަރސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ކޭމްޕެއް ފުނަދޫގައި ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށި މެޓާނިޓީ ހޯމުން މާބަނޑު އެންމެނަށް ޖާގަ ލިބެނޭ

1 2 ... 91 92 93 94 95 96 97 ... 117 118