ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

އެޗް.އައި.ވީއާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލިންދިނުން

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

ސީލިންގ އިން ފެންލީކްވުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފެން ހެދިއްޖެ

ވިލިމާލެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

2 އަތޮޅަކަށް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަނީ

އުރީދޫއިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޑިފިބްރިލޭޓާގެ 6 މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފި

ލައިސެންސިންގ އެގްޒޭމްއަށް 9 ޑޮކްޓަރަކު ރަޖިސްޓަރކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ސިއްޙީދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް

1 2 ... 94 95 96 97 98 99 100 ... 111 112