އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކޮށްފި

ޑެންގީ ހުންޖެހިގެން 5 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ އިތުރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަކުން އާސަންދަ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ށ.ފުނަދޫގައި އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތުދީފި

އަތޮޅުތަކަށް މެޝިނަރީޒްގަތުމަށް 98 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވި

އަތް ދޮވުމުގެ ދުވަސް ގަލޮޅު މަދަރުސާގައި ފާހަގަކޮށްފި

އަނގޮޅިތީމް ޞިއްހީމަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން މިހަފްތާގައި ދ. އަތޮޅަށް

ކެންސަރަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްފަށައިފި

1 2 ... 89 90 91 92 93 94 95 ... 111 112