މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑާއެކު ދިމާވި މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރަނީ

ގްރޭޑް 1،2،3ގެ ދަރިވަރުންނަށް އާ ރިޕޯޓް ފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

އެފް.އީ އިން ޚާއްސަ ފަންޑް ރައިޒިންގ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

މަންދު ކޮލެޖަށް ނޯޓިސްދިނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެއްގޮތަށް- މިނިސްޓްރީ

މުދައްރިސުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް ނަތީޖާ ކުރީ އަހަރުތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު

ގްރޭޑް1،2،3ގެ ދަރިވަރުންގެ އިސްލާމް ދިވެހި ފޮތް ޗާޕްކުރަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ޤާއިމް ކުރަނީ