މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޔުނިވާސިޓީން ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާކުރަނީ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވީ އެކި ފަހަރުމަތިން އެންގުމަށްފަހު-

ސޯސައިންގެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް ސާމާނުނެރެ އެތަންހުސްކުރަނީ

މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑާއެކު ދިމާވި މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރަނީ

ގްރޭޑް 1،2،3ގެ ދަރިވަރުންނަށް އާ ރިޕޯޓް ފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

އެފް.އީ އިން ޚާއްސަ ފަންޑް ރައިޒިންގ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

މަންދު ކޮލެޖަށް ނޯޓިސްދިނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެއްގޮތަށް- މިނިސްޓްރީ

މުދައްރިސުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން