ފައިނޭންސް ޕްރޮޑަކްޓުގެ ދަށުން ވިލާ ކޮލެޖުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު

53 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޖަޕާނަށް ދާ ދަރިވަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލ.މާވަށު ސްކޫލްގައި ދެބުރި ޢިމާރާތެއް އަޅަން އެއްބަސްވެއްޖެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ޑީއެމްއެސް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

އެފް.އައި.އެސްގެ ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ހިތާދޫ ސްކޫލުގައި އިތުރު 6 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތްކުރަނީ

"ސްކޫލްތައް ހިންގާނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން"

އައިސީސީއާރު ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ކުދިންނަށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްފި

1 2 ... 243 244 245 246 247 248 249 ... 285 286