ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ދާއިރާއަށް މީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ އުފެއްދުންތެރި ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ - ޗާންސެލަރ

އިންތިޚާބުތަކަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރަނީ

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވެރިން ބަދަލުވިޔަސް، ޔުނިވަރސިޓީ އުފެއްދި މަޤުސަދު ބަދަލެއް ނުވޭ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް 5 މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް 5 މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ.ޝަހީމް

އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލުތައް ހުޅުވަނީ

1 2 ... 245 246 247 248 249 250 251 ... 258 259