މަތީ ސާނަވީ ނިންމާ ކުދިން ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ

އިންވިޖިލޭޓަރުން ތަމްރީން ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

މައި ކޮލެޖްގެ 10ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރަށް ޚާއްޞަ ފެއާއެއް

ޓިވެޓުން ހިންގާ ކޯސްތައް ޑިޕްލޮމަރ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަކަށް ހަދަނީ

އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގައި 12 ކުލާސްރޫމު އިމާރާތް ކުރަނީ

20 ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުން މެލޭޝިޔާގައި ތަމްރީނު ހޯދަނީ

މައި ކޮލެޖަކީ ނަންހިނގާ ކޮލެޖަކަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެ

ސްކޫލްތަކުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

ގދ.އަތޮޅު 2 ރަށެއްގެ ސްކޫލް ކުލާސްރޫމް އެޅުއްވުމަށް ޙަވާލުކޮށްފި

1 2 ... 245 246 247 248 249 250 251 ... 285 286