މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ކުއްޖަކަށް

މާދަމާ ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނެ

އާ މަންހަޖުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް އަންނަ އަހަރު އަމަލުކުރަނީ

އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޔުނިވަސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުން

ރާއްޖޭގެ 11 ސްކޫލަކަށް ވޯލްޑްބޭންކުން އެހީދީފި

އީ.ޓީ.ސީ.ސީ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެސް.ޓީ.ސީން ހަދިޔާ ދީފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން އޮންލައިން ކޯސްތައް ފަށަނީ

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ދާއިރާއަށް މީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ އުފެއްދުންތެރި ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ - ޗާންސެލަރ

1 2 ... 112 113 114 115 116 117 118 ... 126 127