ޓީޗަރުންނަކީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށްވާންޖެހޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓީޗަރުންގެ 3ވަނަ ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނު އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

2016އަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރސް ރިކުއަޔަރމަންޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަތަރު ވަނަ ފިޝްކޭމްޕް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ފަށައިފި

ކިންޑަރ ޕްރީ ސްކޫލުން އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ އެއް ބާއްވައިފި

3 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި

އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތު ހިފަހައްޓައިދޭނެ ތަނަކަށް އެމް.އައި.ޔޫ ވާނެ

1 2 ... 109 110 111 112 113 114 115 ... 126 127