ވިލާ ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުން ރޭވެސް ބާއްވައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ތިންވަނަ ފިޝް ކޭމްޕް ކ. ހުރާގައި ފަށައިފި

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކުރުމާބެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

"މާލޭ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވަރޗުއަލް" ސްކޫލް ލޯންޗްކޮށްފި

ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕޮލިސީއަށް ސްކޫލުތައް އަހުލުވެރި ކުރުވަނީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރގެ ހާއްސަ ދަތުރުފުޅެއް ރ އަތޮޅަށް

10 ރަށެއްގައި ޓީޗަރުންނަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ބޭނުންކުރެވޭނެ-

އަހްމަދިއްޔާ ސްކޫލަށް 33 އަހަރުފުރުން ފާހަނގަކޮށްފި