ދަސްވާރު އަދި ބީ-ޓެކް ޕްރޮގްރާމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ކުއްޖަކަށް

މާދަމާ ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނެ

އާ މަންހަޖުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް އަންނަ އަހަރު އަމަލުކުރަނީ

އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޔުނިވަސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުން

ރާއްޖޭގެ 11 ސްކޫލަކަށް ވޯލްޑްބޭންކުން އެހީދީފި

އީ.ޓީ.ސީ.ސީ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެސް.ޓީ.ސީން ހަދިޔާ ދީފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން އޮންލައިން ކޯސްތައް ފަށަނީ

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ދާއިރާއަށް މީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

1 2 ... 107 108 109 110 111 112 113 ... 121 122