އެމް.އެން.ޔޫ އުފެއްދުންތެރި ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ - ޗާންސެލަރ

އިންތިޚާބުތަކަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރަނީ

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވެރިން ބަދަލުވިޔަސް، ޔުނިވަރސިޓީ އުފެއްދި މަޤުސަދު ބަދަލެއް ނުވޭ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް 5 މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް 5 މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ.ޝަހީމް

އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލުތައް ހުޅުވަނީ

އެމް.އެން.ޔޫއާާއި، އެމް.އައި.ޔޫއަށް ޗާންސެލަރުން ހަމަޖައްސަވައިފި

1 2 ... 108 109 110 111 112 113 114 ... 121 122