އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ގާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ ސޯޝަލް ކައުންސިލަށް

އިސްލާމް ދިވެހި ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް މާރޗް މަހު ލިބެން ހުންނާނެ

ޔުނިވާސިޓީގެ ޖީ ބްލޮކް ހުސްކުރަންދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޔުނިވާސިޓީން ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާކުރަނީ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވީ އެކި ފަހަރުމަތިން އެންގުމަށްފަހު-

ސޯސައިންގެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް ސާމާނުނެރެ އެތަންހުސްކުރަނީ

މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑާއެކު ދިމާވި މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރަނީ

ގްރޭޑް 1،2،3ގެ ދަރިވަރުންނަށް އާ ރިޕޯޓް ފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

އެފް.އީ އިން ޚާއްސަ ފަންޑް ރައިޒިންގ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި