ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

71 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ފަރުކޮއެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓްސް ލޯން ސްކީމް މެނޭޖް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދައުރު މުހިންމު- މިނިސްޓަރ

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އެމްއެމްއައިއިން ޚާއްޞަ ކޯސްތަކެއް ފަށައިފި

ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ފުވައްމުލަކުގައި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމް.އެމް.އައިގެ "ސްކޫލް ހޮލިޑޭ އެކްސްޓްރާވެގެންޒާ" ބޮޑު ތަރުޚީބެއް

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމެއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 107 108