ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ހެޔޮމަގަށް ތަބާވާ ތަޙައްމަލުކުރެވޭ ޒުވާނުން ބޭނުންވޭ - ނާއިބު ރައީސް

ޕޮލިޓެކްނިކުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް

އަލުން ހުޅުވާލުމުން އެއްދުވަސްތެރޭ 62 ދަރިވަރުން ލޯނަށް އެދިއްޖެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އާ ޕީއެސްއަކަށް އަޙްމަދު ޢަލީ

އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ހިންގާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ކިޔަވަންވެސް، ލޯނު ދޫކުރާނެ

އެމް.އެން.ޔޫގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ސްރީލަންކާގައި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

އުސޫލު މުރާޖައާކޮށް މާދަމާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 130 131