"ބުލީ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޕޮލިސީ"ގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެ - އެޑިއުކޭޝަން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، 3000 ދަރިވަރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ލަފާދީފައިވާނެ - އެޑިއުކޭޝަން

އަމިއްލަ ކޮލެޖުތަކުގައި ކިޔަވައި ދަރިވަރުންގެ އަތަކަށް ފައިސާ ނުދޭނެ، ފައިސާ ދޭނީ ކޮލެޖަށް

35 ސްކޫލެއްގެ 180 ސްކައުޓުންނާއެކު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޕެޓްރޯލް ލީޑަރސް ޓްރެއިނިންގް ކޭމްޕް ފަށައިފި

މަފަންނު މަދަރުސާއަށް 35 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދިނުމަށް މިއަހަރު އެކަނިވެސް 156 މިލިއަން ރުފިޔާ

ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަކާއެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ބުލީ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އުސޫލަކާއި، ދަރިވަރުންގެ ޞިއްޙަތު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 117 118