ތަފާތު މަންޒަރެއް، ވަޑާން ކުރަންވެސް އަންހެނުން

ދަރިވަރުންގެ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ދަރިވަރުންގެ އަތަށް ދޭން ފަށައިފި

މަތީ ތަޢުލީމްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޤާނޫނެއް ހަދަނީ

އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކަށް އިޙާނެތިކޮށް ހިތި ޓީޗަރާމެދު ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯހުގެ ފީ އެކުދިންގެ އަތަށް ދެނީ

ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް 24 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެއްޖެ

ޓީޗަރސް ރިސޯސް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ހަދަނީ

ކިހާދޫސްކޫލް، އޮސްޓްރޭލިއާ ގުޅިފައި

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މަސައްކަތްތެރިން ގިނަކޮށް ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުވިކުރުމަށް މުހިންމު - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 145 146