6 ސްކޫލެއްގައި 2 ފަންގިފިލާގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަކީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ އަމާޒެއް - ނައިބްރައީސް

އަދިވެސް ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ މުދައްރިސުން ހަމައެއްނުވޭ

މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ 12 ތަނެއްގެ އެކެޑެމިކް އޮޑިޓެއް ހަދައިފި

އާންމު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާކަމަށްބުނެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރަން ލަފާދީފައެއް ނުވޭ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ އަމީން ދީދީ އެވޯޑް އައިމިނަތު އިބާއަށް

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ހުރިހާ ވަޢުދެއް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ފުއްދައިފި

ފޭދޫ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކޮއްދެއްވާނަން : ރައީސް

ހިލޭ "ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް"އާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 123 124