ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީން، ހުޅުމާލޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ޤާއިމްކުރަނީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ، ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން: ރައީސް

ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކުދިންނަށް ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތް އުނގެނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް

ޤައުމިއްޔަތާ ބެހޭ މާއްދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ޚާއްޞަ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރާނަން: ޗާންސެލަރ

އެހެންމީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ޤުރުބާންވުމުގެ ހިތްވަރު އަންނަ އެއް ސަބަބަކީ ޤައުމިއްޔަތު: އާދަމް ނަސީރު

ގްރޭޑް 10އެއްގެ 2ވަނަ ޓާރމް އިމްތިހާން ރޯދައިގެ ކުރިން ނިންމުމަށް އަންގަވައިފި

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އަޅާނެ ބިން ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ދިރާސީ އަހަރު ފެށުން ޖެނުއަރީއަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

އިމާމުންނަށް ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 281 282