ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔަވަން ލޯނުދެނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލެއް ޢިމާރާތްކުރަނީ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުގެ ލޯނަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލި ހުރިހާ ޖާގައަކަށް ކުދިން ނަގައިފި

އެމްއެންޔޫގެ ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން ހަރަކާތް ފަށައިފި

"ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި 70 ސްކޫލަށް އެހީ ބޭނުންވޭ - އެޑިއުކޭޝަން

ނުރަސްމީ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ޕޮލިސީއެއް ހަދަނީ

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ރިސަރޗް ކޮންފަރަންސްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި

"ހުރިހާ ޖީލެއްގެ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޚިދުމަތް ގައުމަށް ލިބިގެން ދިއުމަކީ ކުރިއެރުން އަވަސް ކޮށްދޭނެ ކަމެއް"

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 137 138