އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކަރިކިއުލަމް ފޯރަމްތަކެއް ބާއްވައިފި

ކެލާގައި އައިޓީ ކޯސްތަކެއް ހިންގަނީ

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި، ފާޑުކިޔުމުގެ ފުރުސަތު ނޫސްވެރިންނަށް ފަހިކޮށްދެންޖެހޭ - މަޙުލޫފް

އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ލިބުނު 315 މީހުންނަށް ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ތިނަދޫގައި އެކްސްޕޯއެއް ބާއްވައިފި

އައިޔޫއެމްގެ ފަހި ދުވަސް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި

ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ނާއިބުރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 117 118