ސްކޫލްތަކުގައި އައިސީޓީ ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހަދަނީ

ޏ.އޭއިސީ ބަލިކޮށް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

މާޗް މަހުގެ ލޯނު ސްކީމަށް 400 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި ޓައިމް ކެޕްސޫލެއް ވަޅުލައިފި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ރައީސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ސްޕެޝަލިސްޓް 40 ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރަނީ

ޑޮކްޓަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކުރުން މުހިންމު - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޒުވާނުންނަށް އެކަށޭނަ އުޖޫރަ ލިބޭ ވަޒީފާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ - ނައިބު ރައީސް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 130 131