ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ޓީޗަރުންނަށް ގޮންޖެހުންތަށް ގިނަ!

ނާޒިމް: ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުގައި ޤުރުބާންވި ޕްރިންސިޕަލް

ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ ވެރި ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ފެންވަރު ރަގަނޅު ތަޢުލީމެއް ދިނުމަށް ޙަރަކާތްތެރި މުދައްރިސުންގެ އައު ޖީލެއް ބޭނުންވޭ - މިނިސްޓަރ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ 25،000 ފުރުސަތު!

ފަސް ހާހަށް ވުރެގިނަ ދަރިވަރުންނާއިއެކު މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނު މާދަމާ ފަށަނީ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޔާނިއު

ދަރިވަރުން ޓިއުޝަނަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ އަސްލަމް

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިފޯމާއި އެހެނިހެން ސާމާނު އެޑިއުކޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިދެއްވަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 145 146