ލޯނު ހަމަނުޖެހޭ ދަރިވަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް!

ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބުނީ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާތީ - މިނިސްޓަރ

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ޖޫންމަހުގެ ކިޔެވުން މިމަހު 13ގައި ފަަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި، ސްކޫލް ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ!

ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަން އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށައެޅޭނެ

ރިޕޯޓްފޯމު ހަވާލުކޮށް، ފުރަތަމަ ޓާރމުގެ ކިޔެވުން ނިންމާލައިފި

10 ސްކޫލެއްގެ ރިޕޯޓު ފޯމް ޑިޖިޓަލްކޮށް ދޭން ނިންމައިފި

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން 55 ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓިވެކްއިން ހިންގި ދެވަނަ ކޯހުން ދަސްވެނިވި 48 ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 130 131