ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ސްކޫލް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވޭނެ ވަޒީފާތައް ބޭރު މީހުނަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ - ނާއިބު ރައީސް

ސްކޫލްތަކުގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ 30 މަޝްރޫޢެއް ޙަވާލުކޮށްފި

ރިޕޯޓް ފޯމްތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ދޭން ނިންމައިފި

އައު މަންހަޖާގުޅޭ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތްކުރާ ފުރަތަމަ ދެސްކޫލުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ޑިސިމެބަރުމަހު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ދައްކަމުންދާ ނަމޫނާ އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ނާއިބް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރަނީ 1000 ދަރިވަރުންގެ ޖާގައިގެ ސްކޫލްތަކެއް - އެޑިއުކޭޝަން

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަންނަ އަހަރުގެ ފޮތްތައް ދަރިވަރުންނާ ހަވާލުކުރާނެ - އެޑިއުކޭޝަން

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ "ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ޕެރޭޑް" މާދަމާ ހުޅުމާލޭގައި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 145 146