ހަ ރަށެއްގެ ސްކޫލުތަގައި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ހަދަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމު ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ނިޒާމުގައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނަނީ

ތިން ރަށެއްގެ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕްގެ ދަރިވަރުންނަށް، މުޅިން އައު ތަޖުރިބާތަކެއް!

މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް - ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ މުހިންމު ފުރުސަތެއް

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ - ނާއިބް ރައީސް

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކޮށްފި

އައި.ސީ.އައި.އޭ 2019ގެ ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރއަކަށް އެސްޓީއޯ

ފިއެމްއިން ދިވެހި 5 ކުއްޖަކަށް އިންޑިއާގައި ހިލޭ ބެޗެލަރސް ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 137 138