ކުދިންގެ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރާނީ ހަމައެކަނި ކަރުދާހަކުން ނޫން - މުސްތަފާ ލުތުފީ

"ޤަޢުމީ މަންހަޖް މުރާޖާޢު ކުރުމުގެ މަޙާސިންތާ" މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔެވުން ބަދަލުކުރުމަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލެއް އަޅަނީ

ކަލާފާނު ސްކޫލަށް 30 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ލަވައެއް ނެރެފި

ކުރިއަށްއޮތް 10 އަހަރުވެސް ބިކޯކާގެ އައުޓްޕޯސްޓް މަގޫދޫގައި ހިންގާނެ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް 30 އަހަރު

ރާއްޖޭގެ ތަރިކައަށް ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭނަން - ރައީސް

ބަޖެޓްގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކުރާނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އައިޔޫއެމް ފުވައްމުލަކު ކެމްފަހުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 117 118