ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އޯއީސީޑީ ޤައުމުތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިންނަށް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައި ދިނުމުގައިވެސް ދިވެހިން

އަމާޒަކީ ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު ފިޠުރު ޢީދަށްފަހު ޢާއްމުކުރުން - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ނާސްތާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

މި ލަފުޒު ކިޔަން އެނގޭތަ؟

މަތީތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ - ނައިބު ރައިސް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބު

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 130 131