ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރިކަށް އާމިނަތު ޖަނާ ޖިހާދު

ތިން ސްކޫލެއްގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމުތަކެއް އެޅުމަށް 3 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްއެމްއައިއިން ވަނީ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޒަމާނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީފައި - އާތިޔާ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނެ - ހަޔރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ސްކޫލުން ދެނީ

ޓީޗާރސް ރިސޯސް ސެންޓަރުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ހަދަނީ

ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

ނުރަސްމީ ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށް މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފި

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ހިލޭ ތަމްރީނާ ތަޖުރިބާ ބޭނުންތަ؟

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 145 146