ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންނަށް ވަކި ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން އެކަނި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮތް ހަދަނީ

"ޕްރިންސްޕަލުންގެ ކޮންފަރެންސް މިމަހުގެ 16އިން 17 އަށް"

މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިންގެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސް، ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ބާރު ސްކޫލްތަކަށް

އެމް.ކިއު.އޭއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހިންގާ އެކަޑަމިކް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރަނީ

ޓީޗިންގ ކޯސްތައް ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭނީ އައު މަންހަޖަށް އަމާޒުކޮށްގެން - އެޑިއުކޭޝަން

މަތީ ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފަށަނީ

ޢަރަބިއްޔާގެ ތީޗަރުންގެ މައްސަލަ މަސްދުވަސްތެރޭގައި ހައްލުވާނެ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އިހުގެ ދަރިވަރުންގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކަރިކިއުލަމް ފޯރަމްތަކެއް ބާއްވައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 117 118