މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް 33 ދަރިވަރުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

އިންޑިއާއާ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދިން ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޤައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވަނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކަށް ބައިވެރިވެވޭހެން

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް: އިތުރު މެނޫތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކީ ސްޓޭޖް 1 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްކޫލްތަކުގައި ތެރަޕީގެ ނިޒާމު

"މިޑް ޓާރމް ހޮލިޑޭ ފަން"ގެ ނަމުގައި އެމްއެމްއައިއިން ކުރު ކޯސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 123 124