ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް، ބެލެނިވެރިންނާ މުދައްރިސުންނަށްވެސް ބޮޑު ލުޔެއް

ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށްދޭ ސްކޯލަރޝިޕް އެވޯޑްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކްސްރޭ މެޝިނެއް ޤާއިމުކޮށް، ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

އަލިފުށި ޓިވެޓް ސެންޓަރުން އަންނަމަހު ކޯސްތައް ފަށަނީ، ކޯހަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ގައުމީ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި މަދަރުސާއިންދޭ ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު މުހިންމު: ނާއިބު ރައީސް

މަޑިފުށީ ސްކޫލުގެ އުއްމީދު: މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލު އަވަހަށް ބޭނުންކުރަން ލިބުން

ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖްގައި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހުން ތަމްރީންކުރަން ފެށޭނެ

ޤާސިމްގެ ޚަރަދުގައި ކިޔެވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ލޯނުތައް މާފްކޮށްދެއްވައިފި

މުސާރައިގެ ހެޔޮ ބަދަލު: ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މަދުކުރުމުގެ ޢަމާޒަށް އަންނަނީ ވާސިލުވަމުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 267 268