ސްޓެމް މާއްދާތަކަށް ކުދިންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އުރީދޫން ފެއަރއެއް

ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފަށަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ހަނގާކުރުމުން ދަރިވަރުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ދިވެހި ސްޕޭސް މިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސެޓެލައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޓެސްޓުކޮށްފި

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ އޯގަސްޓް 6ގައި

އިންޑިއާއިންދޭ 34 ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ލޯނު ނެގިފަހުން ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލަންޖެހުނު 120 ދަރިވަރަކަށް ފުރުސަތު ދޭނަން: މިނިސްޓަރު

ޑިމާންޑް އޮތް ދާއިރާތަކުން ފުރުސަތު އިތުރުކޮށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައީސްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ހާސިލުކުރި ހުޔާމްއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 252 253