ވިލާ ކޮލެޖުގެ 4 ކޯހެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ފަށަނީ

ދަރުމަވެރިވުމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ބާރުއަޅަން - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ދިރާސީ އައު އަހަރާއެކު 25 ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ސްކޫލުތަކުން ހެނދުނުގެ ނަސްތާ ލިބޭނެ

އިސްލާމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހުޅުވަނީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މެންޓަލް މެތަމެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ދިވެހި ކުދިންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޯޑު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

އެމްއެމްއައިގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް ތަޢުލީމާއެކު، ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންވެސް ބޭނުންވޭ- މިނިސްޓަރ މަލީޙް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ގއ. ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 107 108