ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ކުލާސްރޫމް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ދަރިވަރަކަށް ދެއްވައިފި

ޤައުމިއްޔަތުގެ ގަހުގައި އަޅާނެ އެންމެ ފޮނި މޭވާއަކީ ތަޢުލީމީ ދަރިން - ރައީސް

ދިހަ އަހަރުތެރޭ 6385 ބިދޭސީ މުދައްރިސުން ގެނައި!

ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުތެރޭގައި 12123 މުދައްރިސުން ދަސްވެނިވި!

ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާއިން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން އިންޑިއާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް

ދިވެހި ބަހުގެ ފޮތްތްތަކުގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެއް އަރުޝީފަށް 77 އަހަރު

މުދައްރިސުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮމެޓީއެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 230 231