ނާއިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކީރިތި ޤުރުޢާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މުދައްރިސުން މާލެ އަތުވެއްޖެ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ޓައިމް ކެޕްސޫލް އޮތްތޯ ޔަގީންކުރަނީ

ތަފާތު އުކުޅުތަށް ބޭނުންކޮށްގެން ޅަ ޢުމުރުގައި ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ - ރައީސް ވަޙީދު

ޙަމަދު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ

މިނިސްޓްރީތަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަންތައް ހޯދާ ނިމިއްޖެ - ބަހުގެ އެކެޑަމީ

ޢަރަބިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ޢަރަބި މުދައްރިސުން ބުދަދުވަހު އަންނާނެ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދިއުމަކީ ކުރެވޭ ބޮޑު އުންމީދެއް- ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ޤާބިލު އަންހެނުން އެބަތިބި - ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރަންޖެހޭ- ރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 123 124