އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުން މެދުކަނޑާ ނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް- ރައީސް

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރު

ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު ލޯނަށް 900 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލައިފި

800 މީޓަރު ދުވުމުގެ ބައިން ގިނަ ވަނަތަކެއް ގދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ، އަމާޒަކީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން- ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ދަރިވަރުންނާއެކު އިމާމުވެ މެންދުރު ނަމާދުގައި މިނިސްޓަރ އިމްރާން

ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އިތުރު - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަން ފަށައިފި

ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާތަނަށް 2500 ދަރިވަރުންނަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 130 131