ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޔުނިސެފުން ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ޖެނުއަރީގައި ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

ފޮތްގާޑިޔާގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ޗިލްޑްރަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އެޗް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވެއްޖެ

ޢިލްމީ ކުރިއެރުމާއި ބެހޭ ފަސްވަނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

އެފްއެޗްޓީއެސްގެ "ހައި-ޓީ" މިފަހަރު އާރްއާރްޓީގެ ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުގައި

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިތުރު 2 އަހަރަށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ގުޅިގެން 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަނީ

ވަރޗުއަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އިޢުލާންކުރާނީ މާދަމާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 180 181