ކޯވިޑް-19 : ޢަލާމަތްހުރި މީހުން ދަރިވަރުން ތިބޭ ގޭގެއަށް ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޕޮޒިޓިވްވާ ދަރިވަރުންނާއި ކަރަންޓީނަށްދާންޖެހޭ ދަރިވަރުންނަށް އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުން ، އިމްތިހާނު ސެންޓަރު ހުރި ރަށްރަށަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޕްރިންސްޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖައާ ކުރަނީ

ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައު އުސޫލާއި އެކު އެއްވެސް ޕްރިންސްޕަލެއްގެ ހައްޤެއް ނުގެއްލޭނެ: އެޑިއުކޭޝަން

"މަދަހަ ރަންއަޑު"ގެ އެއްވަނަ އާމިނަތު ރާޔާ އަޝްރަފު ހޯދައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 172 173