ސްކޫލުތަކަށް މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެކްސެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަސްވެނިވުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

"ފިޔަވަތި" ތަރައްޤީކުރުމަށް އިންޑިއާއިން 1.99 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުން 2 ސްޓްރީމަކަށް ކިޔަވައިދޭނެ - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް ހަދައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަފާފު އާއި ހަނާ

ޕްލާސްޓިކުގެ ނުރައްކަލުން މޫދާއި ކަނޑު ހިމާޔަތްކުރާނީ އަހަރެމެން - މޫދު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުން

ވޯލްޑް ސްކޯލަރސް ކަޕުން ދިވެހި ދަރިވަރުން ހޯދި ރަން ވަނަތަކަށް ރައީސް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުން ރަނގަޅުތަ؟

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 145 146