ސެޓެލައިޓް ސްކޫލިންގ މެދުވެރިކޮށް އޯގަސްޓް މަހު ކިޔަވައިދެނީ

ދިރާސީ އާއަހަރު ދެން ފެށޭނީ އޯގަސްޓްމަހު

ފަންނީ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޖަޕާނުން 2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށްވެސް އިމްތިޚާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ: އެޑިއުކޭޝަން

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

"މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތާއިމެދު އާވިސްނުންތަކެއް ނެރެންޖެހޭ"

ގްރޭޑް 8 ވެސް އޮންލައިން، އިތުރު 2 ހަފްތާއަށް ސްކޫލްތައް ބަންދު

3 ރަށެއްގައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އިންކްލޫސިވް ސަޕޯޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 187 188