300އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު އައިޔޫއެމް އިން އިލްމީ ކުރިއެރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

މެޕްސް ކޮލެޖުން އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިން ރަށެއްގެ ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމްތަކެއް އެޅުމަށް 3 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

"ލިސިޕްރިޔާ" ކުޑަކުޑަ، ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިސްޓު!

ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީން ރާއްޖޭގެ 10 ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ޒުވާނުން ގިނަވެއްޖެނަމަ ފުދުންތެރިކަން ދަށައް ގޮސްފާނެ - ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަސަން

އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް 6000 ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހޭދަކުރަނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް

ރައީސް ޞާލިޙު މާފަންނު މަދަރުސާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 137 138