"ދިވެހި ޤައުމު މިވަނީ، މިއިން ޒަމާނަކު ބޭނުން ނުވާވަރަށް އަޚްލާޤީ ރީތި ސިފަތަކަކަށް ބޭނުންވެފައި"

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ހިލޭ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހުރިޙާ ސްކޫލެއްގައި ދެވަނަ ޓާމުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

މުސްތަޤްބަލުގައި ސިޓީތަކުގެ ސްކޫލުތައް ހިންގާނީ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިމެނޭ ބޯޑަކުން- މިނިސްޓަރ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހިލޭ ފްރޮގްރާމާއި އެކު އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އަޙްމަދިއްޔާ ސްކޫލަށް 37 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

ސްކޫލުތަކަށް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ފެންއަޅާ ފުޅި ހަދިޔާކުރުމަށް ދެ ވަޒީރަކު އައްޑޫ ސިޓީއަށް

ދީނީ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް މިޞްރާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ އަންނަ ހަފްތާގައި ހައްލުވާނެ

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރަތަފަންދުއަށް 2 ކްލާސްރޫމް ހަދިޔާކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 117 118