ކޮލެޖުތަކުގެ ޓީޗިންގ ކޯސްތަކުގެ މޮޑިއުލްތައް އާ މަންޙަޖަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ފަށައިފި

އައިޔޫއެމްގެ އައު ޗާންސެލަރއާއި ވައިސް ޗާންސެލަރއާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ ކައިރީގައި ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް 849 ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ރާއްޖެއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޭމް ފޮތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

2021ވަނަ އަހަރު އައު މަންހަޖަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ - އެންއައިއީ

"ނެޝެނަލް ލިޓްރެސީ އެންޑް މެތެމެޓިކްސް ސްޓްރެޓެޖީއެއް" އެކުލަވާލަނީ

ޤައުމީ އައު މަންހަޖު ތަންފީޒުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރަނީ

މިއަހަރުގެ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސަށް 98 ކަރުދާހެއް

ތަމްރީނެއް ނެތް 634 މުދައްރިސުން ކިޔަވައިދޭ - މިނިސްޓަރ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 137 138