ޅަދަރީންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ހަރުލައްވައިދިނުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ސްކޫލްތަކަށް ބިއްލޫރު ފުޅި ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެެއް ފަށަނީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ކެޑޭޓް ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިސްބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ދަރިވަރުން ނުނެރެން އަންގައިފި

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލު، ނާއިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ލާމަރުކަޒީކޮށް، ސްކޫލްތަކަށް ބައެއް ބާރުތައް ދޭނަން - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

އަންނަ އަހަރު ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށަނީ

ސްކޫލްތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ޚާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދަނީ

މަތީ ތަޢުލީމަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުމަކީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް - ނާއިބު ރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 107 108