އަލަށް ރެކްރޫޓްކުރި 200 މުދައްރިސުންނާއެކު ލުޔެއް ލިބޭނެ: ވަޒީރު

"ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް މުހިންމު އިސްކަމެއް ދެން"

އުންމީދަކީ ޤައުމިއްޔަތުގެ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއޮތް ދޮޅުމަސް ތެރޭ ފެށުން: ވަޒީރު

20 ސްކޮލަޝިޕަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް އޭސީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

މެޑިކަލް ސްކޫލާއި ޓީޗީންގ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މެޑިސިން ސްކޫލު ދަރިވަރުން އެދުނު ގޮތަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކިޔެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިފި

މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ވަނުމަށް އެދި އަތޮޅުތަކުން 967 ފޯމް

މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ގްރޭޑް އެކަކަށް ވެއްދުމަށް އެދި 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 286 287