ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރަތަފަންދުއަށް 2 ކްލާސްރޫމް ހަދިޔާކޮށްފި

ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރަމްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި އަމިއްލަ ކޮލެޖުތަކުގެ ފަރަގުކުޑަވެގެންދާނެ - އެމް.އެން.ޔޫ

މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ މިޞްރުގެ އެޑިއުކެޝަން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ފަންނީ އެހީތެރިކަންދެނީ

ޢަރަބިއްޔާގެ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު މިޞްރަށް

އަމިއްލަ ކޮލެޖްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާ ނިންމާލައިފި

ސްކޫލް އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާ: ފުރަތަމަ ދުވަސް ނިންމާލައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިން ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހުމަށް އެޑިއުކެޝަން މިނިސްޓަރ ގޮވައިލައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 117 118