ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާތަނަށް 2500 ދަރިވަރުންނަށް

އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ސްކޫލުތަކުން ތިނަދޫއަށް އަންނަން ފަށައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެވޯޑް 4 ދަރިވަރަކަށް، ހައި އެޗީވަރްސ ސްކޮލަރޝިޕް 46 ދަރިވަރަކަށް

އިލްމު އުނގެނުމުގައިވެސް ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުގެ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

"ހުނަރުވެނި" ޓެލެންޓް ޝޯވގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

ސަފީރުންގެ މަސައްކަތަކީ ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދިނުން އެކަންޏެއް ނޫން - ޑރ.ފަރަހަނާޒް

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ކްލާސްރޫމެއް އޭސީކޮށްފި

ޕްލާސްޓިކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ކުޑަކުރަން ޖެހޭ- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ 8 ޖަހާއިރު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 130 131