ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ "ރަންޔޫބިލް ރަން" ބާއްވައިފި

ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެމް.އެމް.އައިއިން ކުރިއަށްގެންދާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ފީ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޔުނެސްކޯގެ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސްގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރަކީދޫގައި ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ދިރާސާކުރަނީ

މި ފެށޭ އަހަރު މުދައްރިސުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ - ޑރ އައިޝަތު އަލީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް: ކުރީގެ އެމްއީއެސް ހުރި ތަނުގައި ސްކޫލެއް އެޅުމަށް 20.2މިލިޔަން ރުފިޔާ

ބޮޑު އަލިފާނުގައި ގެއްލުންވި ދެ ދަރިވަރަކަށް ސްކޮލަރޝިޕް

2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް: ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް 750 މިލިއަން ރުފިޔާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 145 146