ދުވާފަރު މަގުހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ހަނިމާދޫ މަގުތައް، މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތްތައް

ހިއްކާ ބިންތަކުގެ ވަކި މިންވަރެއް މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލަންޖެހޭ: އަސްލަމް

ކެލާ ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ 2ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް އިޢުލާންކުރަނީ

ނ ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2 މަސްތެރޭ ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ދ. ހުޅުދެލި ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް، ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވޭވަށު ބަނދަރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

1

ބޭރުން ކުލަ ފޮއްޓެއް، އެތެރެއިން އަލިފާން ފޮއްޓެއް

8
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 201 202