އެއްފަހަރާ 3 އެއާޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން އެބަހުރި: އެމްޓީސީސީ

ޞިއްޙީ ދާއިރާ ލާމަރުކަޒުކޮށްގެން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖެ ދާންވާ މިސްރާބަކަށް ނުގެންދެވޭނެ - މިނިސްޓަރ ނަސީމް

ބ ފުޅަދޫ އާއި ފެހެންދޫގެ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ

މިއީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބިންގާ އަޅާ ހަމަ އެ ބާރު މިނުގައި އެ މަޝްރޫޢެއް ނިންމާ ސަރުކާރެއް: ނަހުލާ

ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ތަރައްޤީކުރި 3 ވަނަ އެއަރޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ މިސްރާބު ރަށު ފަތުރުވެރިކަމަށް

ހުޅުމާލެ 2ވަނަ ފޭސް، މުވާސަލަތީ އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާ، އަންނަ އަހަރު ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަމަލީ މަސައްްކަތް ފެށޭނެ

މޫސުން ތަންނުދިނުމުން ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުން މިމަހުގެ 19އަށް ފަސްކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 228 229