މާލޭގަައި ފެންބޮޑުވުން ހައްލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފަހު ސެގްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރު ވަނީ

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ މީހުން ކަނޑައަޅައިފި

ކުރު މުއްދަތެއް، ބްރިޖްގެ އިތުރު %9 މަސައްކަތް ނިންމައިފި

ކައްކާ ގޭސް 5 މަސްދުވަހަށް ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަަނަ ފިޔަވަހި ބީޗްގައި ހުރި ހަޓުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ކައްދޫ އެއަޕޯޓުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ސަރުކާރަށް 6 މަސް: ބަނގުރޫޓްވުމުގެ ބިރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އިޤްތިޞާދު އަލުން ކޮޅަށް

"ސީ-ޓު-އެއަރ" ކާގޯ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުދާ ފޮނުވައިފި

ސަރުކާރަށް 6 މަސް: ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއެކު މަޑުޖެހިފައި އޮތް ތަރައްޤީގެ ދުވެލި މެކުހަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 590 591