ހިތަދޫ އާއި ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މާފަރު އެއަރޕޯޓްގެ ދެވަަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތަށް ޔޫއޭއީން އެހީ ހަމަޖެހިއްޖެ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޕާކު އަންނަމަހު ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

ވީއައިއޭގެ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންތައް ރިކޯޑު އަދަދަކަށް

ޔުނާން ޕްރޮވިންސުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަނީ

ރާއްޖޭގައި ހުރި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިންލެންޑުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވައިފި

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

ރާއްޖެއާއި ފިންލެންޑާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 178 179