ހަތަރު ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

"މަގޭ ހިޔަވަހި" ޕޯޓަލްގައި ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ހެލްޕް ޑެސްކްތައް ޤާއިމުކޮށްފި

އައު މަންހަޖާ ގުޅޭ ގޮތަށް 2 ސްކޫލެއް ޢިމާރާތްކުރަނީ

ލިބޭ ޢާމްދަނީއާއި ކުރާ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ސަރވޭއެއް ކުރަނީ

މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އަންނަމަހު ހުޅުވަނީ

ތިން ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހަ ރަށެއްގެ ސްކޫލުތަގައި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ހަދަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމު ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ނިޒާމުގައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނަނީ

ތިން ރަށެއްގެ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 157 158