ގުޅީފަޅަށް ޕޯރޓު ބަދަލުކުރުމާމެދު އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ސަރވޭއެއް ފަށައިފި

މާލެ ދަފްތަރު ކެޓެގަރީން ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އިޢުލާންކޮށްފި

ފެނަކައިގެ ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލުގެ އަގު 2 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި

ފުވައްމުލަކާއި ގއ.އަތޮޅު "ސިސްޓަރ އައިލެންޑް" ކޮންސެޕްޓުން ގުޅާލަނީ

ފޯކައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރ.ވަންދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކަށް 3000އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ

ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލްގެ "އެގްޒެކެޓިވް ލައުންޖު" ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު 3 ސްކޫލެއް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 215 216