"މާޅޮހު އައު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަންނައަހަރު ނިމޭނެ"

ސްޓެލްކޯއިން އެސެމްބަލް ކުރި ސްޓެވޯ ބްރޭންޑްގެ ފުރަތަމަ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް ހަންޏާމީދޫއަށް

ހިމަންދޫގައި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިފި

އިންޑިއާގެ އެހީގައި 8 މަޝްރޫޢެއް ހިންގަނީ

ބ.ކުޑަރިކިލު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފްލައިންގ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި އޮތޯރިޓީގެ އިހުމާލު ބޮޑު: އޮޑިޓް

ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފުރަތަމަ ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ޖެނުއަރީމަހު ފަށާނެ

ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އަޑު މިހާރަށްވުރެ ގަދަވާންޖެހޭ - ޝައުނާ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 293 294