މަގުތައް ރަނގަޅުކުރާއިރު ފުރަތަމަ ހައްލުކުރާނީ ހޮޅީގެ މައްސަލަ - މޭޔަރ ސިފާ

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެންމެން އަތުގުޅާލަން ޖެހޭ - އަމީން

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ހެޔޮމަގަށް ތަބާވާ ތަޙައްމަލުކުރެވޭ ޒުވާނުން ބޭނުންވޭ - ނާއިބު ރައީސް

ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓްތަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިހުރިތޯ ބަލަން ފަށައިފި

"އިންޑިއާ ހެލްތް އެކްސްޕޯ 2019" ފަށައިފި

9 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ

ރާއްޖެއާއި ފިންލެންޑާ ދެމެދު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 146 147