ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ - ނާއިބު ރައީސް

ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓު ދިން މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރަނީ

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެ ގޮތަކަށް ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ރައީސް ލަފާދެއްވައިފި

އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔެވުން ބަދަލުކުރުމަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލެއް އަޅަނީ

ރައީސް ޞާލިޙް، މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި

"ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" އުފެއްދެވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ނިންމަވައިފި

ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާ ނަރުދަމާ ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރާއްޖެއާއި އިޓަލީއާ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިގްތިޞާދީ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެއްޖެ - ޝާހިދު

ފްލެޓަށް އެދި އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭ ޕޯޓަލް ލޯންޗުކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 122 123