އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރާނަން - ރައީސް

ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ: ނާއިބު ރައީސް

ހިޔާ އެޗް-10 ކެޓަގަރީ މީހުންގެ ފްލެޓް ނަންބަރު ކަނޑައަޅައިފި

ހޯރަފުށި، ހިންނަވަރު، ތިނަދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ

ހައި- ސްޕީޑް ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ފުރަތަމަ ޓަރމިނަލް ހޯރަފުށީގައި

ދެ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތައް: މަހު ކުއްޔަކީ 7500ރުފިޔާ، ޑައުންޕޭމަންޓް ނުދެއްކިޔަސް ވަދެވޭނެ

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް މެއި މަހު ހުޅުވާލަނީ

ކެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިމަހު ފަހުކޮޅު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 254 255