ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅާ، ގުޅިފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާންމުކޮށްފި

ކޮލަމާފުށީގައި ޓޫރިޒަމްގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިންގައިދޭނަން: ރައީސް

އަރބަން ސެންޓަރުތަކާއެކު ކުދި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ: ރައީސް

ވިލިނގިލީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކޮނޑޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނަން: ރައީސް

ގެމަނަފުށީގެ ބިން ހިއްކައިދީ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

އެއަރޕޯޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ގައްދުއާއި މާވަރުލު ގުޅާލާނަން: ރައީސް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއު ހިންގާނީ އެންމެ ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅުގައި: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށް ނިމެނޭ: ވަޒީރު

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 569 570