އާރްޓީއެލްގެ ހަލުވި ސްޕީޑާއެކު ކަށަވަރުކޮށްދިނީ ޖީބަށް ލުއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ނިންމާ، ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނައިފަރު ކައުންސިލުން އެދުނު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ހައްލުކޮށްފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

ކަނޑުއޮތްގިރި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއެކު އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އާރޯކަން އަތޮޅުތެރެއަށް

އަސޭރިއާ: ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ އެންމެ ލަގްޒަރީ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު

އަމިއްލަ 2 ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 މިސްކިތް ބިނާކުރަނީ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތާއެކު ޒުވާނުންގެ ހުވަފެންތަކުގައި ހަޤީޤީ ކުލަޖެހޭ މަންޒަރު

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 406 407